• NIET GOED, GELD TERUG
  • GRATIS VERZENDING VANAF € 100,-
  • GELEVERD IN 1-3 WERKDAGEN
  • KOSTELOOS ACHTERAF BETALEN
  • ZEER ERVAREN KLANTENSERVICE

Privacy beleid

In dit Privacy-beleid leest u hoe uw gegevens door ons worden beschermd en gebruikt. Dit Privacy-beleid is voor het laatst gewijzigd op 21 november 2019.

Q-LINN.com hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy-beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw Privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Q-LINN.com houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of zoals in het Engels genoemd General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en de soort persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy-beleid.

– Uw persoonsgegevens beperkt verwerken. De verwerking is enkel van die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt door u.

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U geeft uw uitdrukkelijke toestemming door akkoord te gaan met onze Algemene voorwaarden en dit Privacy-beleid.

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt.

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Q-LINN BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons Privacy-beleid vragen heeft hierover, kunt u die altijd aan ons stellen. Dat kan via de contactgegevens onderaan dit Algemene voorwaarden / Privacy policy.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Grondslag voor de gevraagde persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht (vaak de online bestelling);

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Q-LINN BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

– Het uitvoering geven aan een opdracht of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Q-LINN BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam (gevormd door: Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam);

– Telefoonnummer (zowel persoonlijk als zakelijk is mogelijk);

– Bankrekeninggegevens (zowel persoonlijk als zakelijk is mogelijk);

– E-mailadres (zowel persoonlijk als zakelijk is mogelijk).

Gedurende de looptijd van de overeenkomst/opdracht, worden uw persoonsgegevens door Q-LINN BV opgeslagen. Daarna worden de gegevens maximaal 7 jaar bewaard in de financiële administratie.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief-abonnees

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het aanmeldformulier voor de Nieuwsbrief van Q-LINN.com

Persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees worden door Q-LINN.com verwerkt voor de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Q-LINN.com de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam (gevormd door: Voornaam, Tussenvoegsel en Achternaam);

– E-mailadres (zowel persoonlijk als zakelijk is mogelijk);

– Productinteresses.

Gedurende de periode dat u aangemeld bent voor de nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens Q-LINN.com opgeslagen. U kunt op elk moment kiezen om uw aanmelding te beëindigen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– het verzorgen van de (financiële) administratie;

– het verzorgen van de technische ondersteuning op onze webwinkel;

– het verzorgen van de hosting voor onze webwinkel;

– het verzorgen van het betalingsverkeer;

– het verzorgen van de koeriersdiensten voor uw bestellingen;

– het verzorgen van de mailservices;

– het verzorgen van de klantbeoordelingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan een derde waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met de partijen waarmee wij wel verwerkersovereenkomsten hebben, maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie voor een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn dan verplicht deze gegevens af te geven. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden als u ons daarvoor schriftelijk toestemming geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Q-LINN.com bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt, of waarvoor dit op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Q-LINN.com van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze werkstations en systemen;

– Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u gekregen hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij uw verzoeken kunnen uitvoeren.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u daarna altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy-beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Q-LINN BV

Overveldsestraat 20

4841 KX Prinsenbeek

info@q-linn.com

10% korting

 

bij inschrijving voor de nieuwsbrief

< Terug
Je hebt geen producten in je winkelwagen.
Product totaal: € 0,00
Betaal nu
0
0 items in je winkelwagen - € 0,00
Betaal nu