• DÅLIGT, PENGAR TILLBAKA
  • FRI FRAKT FRÅN 100 €
  • LEVERERAS INOM 1-3 ARBETSDAGAR
  • BETALA FÖR GRATIS EFTERÅT
  • MYCKET ERFAREN KUNDTJÄNST

Allmänna villkor

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Entreprenör: En fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Konsument: den fysiska person som inte handlar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;

Distansavtal: ett avtal där man inom ramen för ett system som företagaren organiserar för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, uteslutande använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt;

Ångerfrist: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att frånträda distansavtalet inom ångerfristen;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är utspridd över tiden;

Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är personligt riktad till honom eller henne på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden konsultera och oförändrat återge den lagrade informationen.


Artikel 2 - Företagarens identitet

Webbutiken www.q-linn.com bedriver onlineförsäljning av sportunderkläder och relaterade artiklar.

Våra uppgifter:

Q-LINN BV

Overveldsestraat 20

4841 KX Prinsenbeek

Nederländerna

Telefon: +31(0)6-1084 5314

info@q-linn.com

Momsregistreringsnummer: NL8586.49.524.B.01

Handelskammarens nummer: 71281096

Bankrekeningnummer: NL72INGB0008361482

 

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges att de allmänna villkoren kan kontrolleras i näringsidkarens lokaler och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på begäran.

Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, trots vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra den på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de skickas elektroniskt eller på annat sätt kostnadsfritt på konsumentens begäran.

Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje styckena gälla i tillämpliga delar, och i händelse av motstridiga allmänna villkor får konsumenten alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.


Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder, ska dessa vara en sanningsenlig representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för entreprenören.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till accept av erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

Pris inklusive skatter;
eventuella leveranskostnader;
Hur avtalet ska ingås och vilka åtgärder som krävs för att ingå det;
om ångerrätten är tillämplig eller inte;
Metod för betalning, leverans eller fullgörande av avtalet;
tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller tidsfristen för att betala priset;
Nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaden för att använda medel för distanskommunikation beräknas på en annan grund än grundavgiften;
Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts, på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;
Hur konsumenten kan få kännedom om handlingar som han inte vill ha innan avtalet ingås och hur han kan rätta till dem innan avtalet ingås;
de språk på vilka avtalet kan ingås utöver nederländska;
de uppförandekoder som näringsidkaren har anslutit sig till och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt, och
Distansavtalets minimilängd om det rör sig om ett avtal om kontinuerlig eller periodisk leverans av produkter eller tjänster.


Artikel 5 - Avtalet

Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4, ingås avtalet när konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de villkor som anges i det.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av erbjudandet elektroniskt. Innan mottagandet av detta godkännande bekräftas får konsumenten häva avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - informera sig om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet, med angivande av sina skäl.

Företagaren ska bifoga följande information till produkten eller tjänsten till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare:

Besöksadress till näringsidkarens anläggning dit konsumenten kan vända sig med klagomål;

b. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan använda sig av ångerrätten, eller en tydlig förklaring om att ångerrätten inte är tillämplig;

c. Information om befintliga eftermarknadstjänster och garantier;

d. priset inklusive alla skatter för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, under förutsättning att
och sättet för betalning, leverans eller utförande av avtalet, och om det är tillämpligt, kostnaden för leverans.
fjärröverenskommelse;

e. Kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är av obestämd längd.

f. Om konsumenten har ångerrätt, förlagan till ångerblankett.

6. Om företagaren har åtagit sig att leverera en rad produkter eller tjänster, gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.


Artikel 6 - Ångerrätt

Genom produkter;
Konsumenten kan häva ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att ange skälen.

Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg har utsett och som inte är transportören, har mottagit produkten, eller:

Om konsumenten har beställt flera produkter i en och samma beställning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som konsumenten har angett, har mottagit den sista produkten. Näringsidkaren får, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.

Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, tog emot den sista försändelsen eller delen;

För avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, tog emot den första produkten.

När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium:

Konsumenten får häva ett tjänsteavtal och ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium i minst 14 dagar utan att ange något skäl. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att ange skälen.

Den betänketid som avses i punkt 3 börjar löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.

Förlängd ångerfrist för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett fysiskt medium om informationen om ångerrätten inte har lämnats:

Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerblankett, löper ångerfristen ut 12 månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.

Om näringsidkaren har gett konsumenten den information som avses i föregående stycke inom 12 månader från den ursprungliga ångerfristens ikraftträdande, löper ångerfristen ut 14 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.


Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

Under avkylningsperioden ska konsumenten hantera produkten och dess förpackning med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.

Konsumenten är endast ansvarig för värdeminskning av produkten till följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som tillåts i punkt 1.

Konsumenten är inte ansvarig för värdeminskning av produkten om näringsidkaren inte har gett honom all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.

Vi kan endast ta emot din returnerade produkt med bifogade etiketter och i originalförpackning. Vi kan inte heller ta tillbaka slitna eller tvättade kläder.

Om du själv har försökt reparera ett fel i din produkt kan vi inte ta tillbaka produkten.


Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han eller hon underrätta näringsidkaren inom ångerfristen med hjälp av förlagan till ångerformuläret eller på annat otvetydigt sätt.

Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från och med dagen efter den dag som följer på den underrättelse som avses i punkt 1, ska konsumenten återlämna produkten eller överlämna den till (en behörig företrädare för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har i alla fall iakttagit returfristen om han eller hon returnerar produkten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsumenten ska returnera produkten med alla levererade tillbehör, om det är rimligt möjligt i originalskick och i originalförpackning, och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som operatören har gett.

Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ligger på konsumenten.

Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om näringsidkaren inte har informerat konsumenten om att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om näringsidkaren anger att konsumenten själv ska stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för returkostnaderna. Otillräckligt stämplade returförsändelser kommer inte att accepteras och kommer därför inte att krediteras.

Om konsumenten ångrar sig efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el som inte är färdigställd för försäljning i en begränsad volym eller en viss kvantitet ska påbörjas under ångerfristen, ska konsumenten vara skyldig näringsidkaren ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som näringsidkaren uppfyllde vid tidpunkten för ångerfristen, jämfört med om åtagandet fullgjordes.

Konsumenten ska inte bära några kostnader för tillhandahållande av tjänster eller leverans av vatten, gas eller elektricitet som inte är färdiga för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme, om:

näringsidkaren inte har gett konsumenten den information som krävs enligt lag om ångerrätt, kostnadsersättning vid ångerrätt eller förlagan till ångerblankett, eller;

Konsumenten har inte uttryckligen begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska påbörjas under ångerfristen.

Konsumenten har ingen kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om:

han eller hon inte uttryckligen har samtyckt till att fullgörandet av avtalet påbörjas före utgången av ångerfristen;

han eller hon har inte erkänt att han eller hon har förlorat sin ångerrätt när han eller hon gav sitt samtycke, eller

Företagaren har inte lyckats bekräfta konsumentens uttalande.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt kommer alla ytterligare avtal att upphöra att gälla enligt lag.


Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter i händelse av återkallelse

Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att anmäla sitt ångerrättsmeddelande på elektronisk väg ska näringsidkaren skicka ett mottagningsbevis utan dröjsmål efter att ha mottagit meddelandet.

Operatören återbetalar alla betalningar som konsumenten gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som operatören tagit ut för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelar honom om ångerrätten. Om företagaren inte erbjuder sig att själv hämta produkten kan han vänta med återbetalningen tills han har fått produkten eller tills konsumenten bevisar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.

Vid återbetalning ska näringsidkaren använda samma betalningsmedel som konsumenten har använt, såvida inte konsumenten godkänner ett annat betalningsmedel. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.

Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet behöver näringsidkaren inte återbetala de extra kostnaderna för det dyrare sättet.


Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om näringsidkaren tydligt har angett detta när han eller hon lämnar erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;

Kontrakt som ingås vid en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av operatören till konsumenter som personligen deltar eller ges möjlighet att delta i auktionen under ledning av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;

Tjänsteavtal, efter full utförande av tjänsten, men endast om:

Utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och konsumenten har förklarat att han eller hon förlorar sin ångerrätt när näringsidkaren har utfört avtalet fullt ut;

Tjänsteavtal om tillhandahållande av logi, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss tidsperiod för utförandet och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;

Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss period för dess genomförande;

Produkter som tillverkas enligt konsumenternas specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person;

Produkter som förstörs snabbt eller har begränsad hållbarhet;

Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen;

Produkter som efter leverans till sin natur oåterkalleligt blandas med andra produkter;

Alkoholhaltiga drycker vars pris avtalades vid avtalets ingående, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;

Förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorprogramvara vars försegling har brutits efter leveransen;
Tidningar, tidskrifter och tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dem;

Tillhandahållande av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om:
Utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg och konsumenten har förklarat att han därmed förlorar sin ångerrätt.


Artikel 11 - Priset

Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

Med avvikelse från föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte kan påverka, med rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla angivna priser är riktpriser ska anges i erbjudandet.

Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de följer av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.

Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har avtalat om det och: De är en följd av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter, eller konsumenten har rätt att häva avtalet senast den dag då prishöjningen träder i kraft.

Varje rabattkod är en gest och kan därför vanligtvis inte kombineras med någon annan rabattkod.

De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.


Artikel 12 - Överensstämmelse och garanti

Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på sundhet och/eller användbarhet samt de rättsliga bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående.

Ett arrangemang som näringsidkaren, tillverkaren eller importören erbjuder som en garanti påverkar inte de rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot näringsidkaren på grundval av lagen och/eller distansavtalet när det gäller brister i näringsidkarens skyldigheter.


Artikel 13 - Leverans och genomförande

Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg när han tar emot och utför beställningar av produkter och när han bedömer förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.

Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar så snabbt som möjligt, dock senast inom 30 dagar, om inte en längre leveransperiod har avtalats. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta senast en månad efter det att beställningen gjordes. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnader och rätt till eventuellt skadestånd.

Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren återbetala det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar efter upplösningen.

Om leveransen av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska företagaren försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen ska det på ett tydligt och begripligt sätt meddelas att en ersättningsartikel är på väg att levereras. När det gäller ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för returfrakt ska bäras av entreprenören.

Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en företrädare som tidigare utsetts och gjorts känd för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.


Artikel 14 - Transaktioner av varaktighet: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning:
Konsumenten får när som helst säga upp ett avtal med obestämd löptid som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten får säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster när som helst mot slutet av den fasta löptiden, med förbehåll för överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.

Konsumenten får ändra de avtal som nämns i föregående punkter:
Avboka när som helst och inte begränsas till att avboka vid en viss tidpunkt eller period;
Åtminstone avslutas de på samma sätt som de ingicks av honom;
Säg alltid upp avtalet med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

Förlängning:
Ett avtal som ingåtts för en bestämd tidsperiod och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter förnyas tyst med en bestämd period på högst tre månader, om konsumenten kan säga upp det förnyade avtalet mot slutet av förnyelsen med en uppsägningstid på högst en månad.

Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förnyas tyst för en obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Uppsägningstiden får inte överstiga tre månader om kontraktet omfattar regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.

Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter genom introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet:
Om ett avtal har en löptid på mer än ett år får konsumenten efter ett år säga upp avtalet när som helst med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa talar emot att avtalet sägs upp före utgången av den överenskomna löptiden.


Artikel 15 - Betalning

Om inget annat avtalats ska konsumentens skulder betalas inom 14 dagar efter det att varan har levererats eller, om det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst, inom 14 dagar efter det att de handlingar som rör detta avtal har levererats.

Vid försäljning av produkter till konsumenter får det i allmänna villkor aldrig föreskrivas en förskottsbetalning på mer än 50%. Om förskottsbetalning har avtalats kan konsumenten inte hävda några rättigheter när det gäller utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den avtalade förskottsbetalningen har gjorts.

Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller nämnts till företagaren.

Om konsumenten inte betalar har företagaren, med förbehåll för rättsliga begränsningar, rätt att ta ut de rimliga kostnader som konsumenten har fått kännedom om i förväg.

Artikel 16 - Klagomålsförfarandet

Företagaren har ett klagomålsförfarande som är tillräckligt känt och hanterar klagomålet i enlighet med detta förfarande.

Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas in till företagaren inom rimlig tid, med en fullständig och tydlig beskrivning, efter det att konsumenten har identifierat bristerna.

Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.


Artikel 17 - Immateriella rättigheter

Köparen erkänner uttryckligen att alla immateriella rättigheter till information, meddelanden eller andra uttryck som visas om produkterna och/eller webbplatsen tillhör Q-LINN BV, dess leverantörer eller andra fordringsägare.

17.1. Dessa webbutiker är skyddade i sin helhet, inklusive namn, design, layout och textupphovsrätt. Inget från dessa webbplatser (webbutiker) får användas för andra webbplatser och/eller andra ändamål utan skriftligt tillstånd från Q-LINN BV.

17.2 Alla bilder/foton som visas i våra webbutiker är skyddade av upphovsrätt. Upphovsrätt gäller. Oavsett var du har stött på bilden, digitalt eller analogt, på internet eller i pappersreklam, är bilder som skapats av andra alltid upphovsrättsligt skyddade och får inte användas (digitalt eller analogt och i någon form) utan skriftligt tillstånd från Q-LINN BV.

Om du använder bilderna/fotona från denna webbshop (webbplats) utan skriftligt tillstånd kommer du att uppmanas att upphöra med att visa/använda bilderna/fotona och dessutom kommer du att få ett skadeståndskrav omedelbart.


Artikel 18 - Personuppgifter

Vi kommer endast att behandla köparens uppgifter i våra webbutiker i enlighet med deras sekretesspolicy. I detta arbete följer vi de tillämpliga bestämmelserna och lagstiftningen om skydd av personuppgifter.
"De personuppgifter och/eller företagsuppgifter som behandlas av [Kundens namn] inom ramen för dess verksamhet används (även) av denne eller av tredje part till vilken fordringarna överlåts (överförs) för eller vid:
(a) Riskanalyser.
(b) förebygga, upptäcka och bekämpa bedrägerier eller oegentligheter."


Artikel 19 - Tillämplig lag och behörig domstol

Alla erbjudanden från våra webbutiker, avtalen och genomförandet av dessa regleras uteslutande av nederländsk lag. Tillämpligheten av Wienkonventionen om försäljning är uttryckligen utesluten.


Artikel 20 - Länkar

Våra webbutiker (webbplats) kan innehålla annonser från tredje part eller länkar till andra webbplatser. Vi har inget inflytande över och är inte ansvariga för dessa tredje parters eller deras webbplatsers sekretesspolicy.


Artikel 21 - Dina rättigheter

Du kan alltid fråga en av våra webbutiker vilka uppgifter som behandlas om dig. Du kan därför skicka ett e-postmeddelande. Du kan också be oss via e-post att göra förbättringar, tillägg eller andra korrigeringar, som vi kommer att behandla så snart som möjligt. Om du inte längre vill få information, vänligen informera oss om detta. Information skickas endast om du har angett din e-postadress för detta ändamål.


Artikel 22 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska vara skriftliga eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare.


Bilaga I - Förlaga till formulär för återkallelse

Blankett för återkallelse av en modell
(fyll i och skicka tillbaka denna blankett endast om du vill häva avtalet)

Till: [ namn på företagare]

[ geografisk adress entreprenör]

[ faxnummer företagare, om tillgängligt]

[ e-postadress eller elektronisk adress till företagaren]


Jag/vi* informerar dig härmed om att jag/vi* har undertecknat vårt avtal om

försäljning av följande produkter: [produktbeteckning]*

Tillhandahållande av följande digitala innehåll: [beteckning på det digitala innehållet]*.

tillhandahållande av följande tjänst: [beteckning på tjänsten]*,

återkallad/återkallad*


Beställd den*/mottagen den* [datum för beställning av tjänster eller mottagande av produkter].


[Namn på konsumenten/konsumenterna]


[Konsumentens/konsumenternas adress][Konsumentens/konsumenternas namnteckning] (endast om denna blankett lämnas in på papper)* Stryk det som inte är tillämpligt och fyll i det som är tillämpligt.

10% rabatt

 

när du anmäler dig till nyhetsbrevet

< Tillbaka
Det finns inga produkter i din varukorg.
Produkt totalt: € 0,00
Betala nu
0
0 artiklar i din varukorg - € 0,00
Betala nu