• GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY
  • BEZPŁATNA WYSYŁKA OD 100 EURO
  • DOSTARCZANE W CIĄGU 3-5 DNI ROBOCZYCH
  • BEZPŁATNA DOPŁATA
  • WYSOCE DOŚWIADCZONA OBSŁUGA KLIENTA

Ogólne Warunki Handlowe

Artykuł 1 - Definicje

W niniejszym regulaminie następujące terminy mają następujące znaczenie:

Przedsiębiorcaoznacza osobę fizyczną lub prawną, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;

KonsumentOsoba fizyczna, która nie działa w ramach wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;

Umowa na odległość: umowa, w której wykorzystuje się wyłącznie jedną lub więcej technik porozumiewania się na odległość w ramach systemu zorganizowanego przez przedsiębiorcę w celu sprzedaży na odległość produktów lub usług, do momentu zawarcia umowy włącznie;

Technologia komunikacji na odległość: środki, które mogą być wykorzystane do zawarcia umowy, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu;

Okres prolongaty: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie możliwości odstąpienia od umowy;

Dzień: dzień kalendarzowy;

Umowa o świadczenie ciągłe: umowa na odległość dotycząca serii produktów i/lub usług, w przypadku której obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie;

Trwały nośnik: każdy środek umożliwiający konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi w przyszłości i niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji.


Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Sklep internetowy www.q-linn.com zajmuje się internetową sprzedażą bielizny sportowej i artykułów z nią związanych.

Nasze dane:

Q-LINN BV

Overveldsestraat 20

4841 KX Prinsenbeek

Holandia

Tel: +31(0)6-1084 5314

info@q-linn.com

Numer VAT: NL8586.49.524.B.01

Numer KVK: 71281096

Bankrekeningnummer: NL72INGB0008361482

 

Artykuł 3 - Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem.

Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że ogólne warunki są dostępne do wglądu w lokalu przedsiębiorcy oraz że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie w najkrótszym możliwym terminie, na jego żądanie.

Jeżeli umowa na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, to wbrew postanowieniom poprzedniego ustępu, a przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może być udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo zapisać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy sprzedaży na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane konsumentowi bezpłatnie, na jego żądanie, w formie elektronicznej lub w inny sposób.

W przypadku, gdy oprócz niniejszych warunków ogólnych obowiązują szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapit drugi i trzeci stosuje się przez analogię, a w przypadku sprzecznych warunków ogólnych konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze.


Artykuł 4 - Oferta

Jeśli oferta jest ograniczona czasowo lub podlega warunkom, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie.

Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby konsument mógł właściwie ocenić ofertę. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, to są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste omyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.

Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności:

cena z uwzględnieniem podatków;
ewentualne koszty dostawy;
sposób, w jaki porozumienie zostanie doprowadzone do skutku i jakie działania są do tego niezbędne;
możliwości zastosowania lub braku możliwości zastosowania prawa do odstąpienia od umowy;
sposób zapłaty, dostarczenia lub wykonania umowy;
okres na przyjęcie oferty, czy okres na przystąpienie do ceny;
wysokość stawki za komunikację na odległość, jeżeli koszty korzystania ze środków komunikacji na odległość są obliczane na podstawie innej niż podstawowa stawki;
jeżeli umowa jest archiwizowana po jej zawarciu, w jaki sposób konsument może się z nią zapoznać;
sposób, w jaki konsument może dowiedzieć się o czynnościach, których nie chce przed zawarciem umowy, oraz sposób, w jaki może sprostować te czynności przed zawarciem umowy;
języki, w których może być zawarta umowa, oprócz języka niderlandzkiego;
kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami drogą elektroniczną; oraz
minimalny okres obowiązywania umowy zawartej na odległość w przypadku umowy dotyczącej ciągłej lub okresowej dostawy produktów lub usług.


Artykuł 5 - Umowa

Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4, w momencie przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia określonych warunków.

Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie elektronicznego przyjęcia oferty. Dopóki odbiór ten nie zostanie potwierdzony, konsument może rozwiązać umowę.

W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego transferu danych oraz zapewni bezpieczne środowisko internetowe. Jeśli konsument ma możliwość płacenia elektronicznego, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przedsiębiorca może - w ramach prawnych - zapoznać się ze zdolnością konsumenta do wywiązywania się z zobowiązań płatniczych, a także z tymi wszystkimi faktami i czynnikami, które są istotne dla rzetelnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego badania przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku albo dołączenia szczególnych warunków realizacji.

Przedsiębiorca dołączy do produktu lub usługi następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w sposób dostępny na trwałym nośniku danych:

a. adres siedziby przedsiębiorcy, pod którym konsument może złożyć reklamację;

b. warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;

c. informacje na temat istniejących usług posprzedażnych i gwarancji;

d. cena, w tym wszystkie podatki, produktu, usługi lub treści cyfrowej; pod warunkiem, że
stosowne koszty dostawy; oraz sposób zapłaty, dostawy lub wykonania
umowa na odległość;

e. wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.

f. jeżeli konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.

6. Jeżeli przedsiębiorca zobowiązał się do dostarczenia serii produktów lub usług, przepis z poprzedniego ustępu dotyczy tylko pierwszej dostawy.


Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Dla produktów;
Konsument może rozwiązać umowę związaną z zakupem produktu w okresie do namysłu trwającym co najmniej 14 dni bez podawania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania przyczyny (przyczyn).

Okres na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wyznaczoną uprzednio przez konsumenta, która nie jest przewoźnikiem, lub:

jeżeli konsument zamówił wiele produktów w tym samym zamówieniu: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia na wiele produktów o różnym czasie dostawy.

jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;

w przypadku umów o regularne dostarczanie produktów w określonym czasie: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymała pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:

Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym w okresie co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać konsumenta do podania przyczyny (przyczyn).

Okres ochłodzenia, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy.

Wydłużony okres możliwości odstąpienia od umowy w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych niedostarczanych na materialnym nośniku w przypadku braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy

Jeżeli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy wygasa po upływie dwunastu miesięcy od zakończenia pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, określonego zgodnie z poprzednimi ustępami niniejszego artykułu.

Jeżeli przedsiębiorca przekazał konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim ustępie, w ciągu dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia pierwotnego okresu możliwości odstąpienia od umowy, okres możliwości odstąpienia od umowy zakończy się po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.


Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie możliwości odstąpienia od umowy

W okresie ochłodzenia konsument będzie traktował produkt i jego opakowanie z należytą ostrożnością. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Punktem wyjścia jest tutaj fakt, że konsument może jedynie obsługiwać i sprawdzać produkt tak, jak byłoby mu to dozwolone w sklepie.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające ze sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza zakres dozwolony w ust. 1.

Konsument nie odpowiada za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie udzielił mu wszystkich wymaganych przez prawo informacji dotyczących prawa do odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy lub w momencie jej zawierania.

Możemy przyjąć zwracany produkt tylko z dołączonymi etykietami i w oryginalnym opakowaniu. Nie możemy również przyjąć z powrotem zużytych, wypranych ubrań.

Jeśli próbowałeś samodzielnie naprawić wadę produktu, nie możemy przyjąć produktu z powrotem.


Artykuł 8 - Wykonywanie prawa odstąpienia przez konsumenta i jego koszty

Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, informuje o tym przedsiębiorcę w terminie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.

Jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia następującego po zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, konsument zwróci produkt lub przekaże go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaoferował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku dotrzymał terminu zwrotu, jeżeli zwrócił produkt przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy.

Konsument zobowiązany jest zwrócić produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, o ile to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami udzielonymi przez Przedsiębiorcę.

Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeśli przedsiębiorca nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów przez konsumenta lub jeśli przedsiębiorca wskaże, że sam poniesie te koszty, konsument nie musi ponosić kosztów przesyłki zwrotnej. Niedostatecznie ostemplowane przesyłki zwrotne nie zostaną przyjęte, a tym samym nie zostaną zaliczone.

Jeżeli konsument odstępuje od umowy po uprzednim wyraźnym żądaniu, aby świadczenie usługi lub dostarczanie gazu, wody lub energii elektrycznej, nieprzeznaczonych do sprzedaży w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, rozpoczęło się w okresie odstąpienia, konsument jest winien przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do tej części zobowiązania, którą przedsiębiorca spełnił w chwili odstąpienia, w porównaniu z pełnym zakresem zobowiązania.

Konsument nie ponosi żadnych kosztów za wykonanie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, lub za dostawę ciepła, jeżeli:

przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy, o zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia od umowy lub o wzorze formularza odstąpienia od umowy, lub

konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostarczania gazu, wody, energii elektrycznej lub centralnego ogrzewania w okresie ochłodzenia.

Konsument nie ponosi kosztów całkowitego lub częściowego dostarczenia treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli:

nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem okresu możliwości odstąpienia od umowy;

nie uznał utraty prawa do odstąpienia od umowy przy wyrażaniu zgody; lub

przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia konsumenta.

Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie umowy dodatkowe zostają unieważnione z mocy prawa.


Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

Jeżeli przedsiębiorca umożliwia powiadomienie o odstąpieniu od umowy przez konsumenta drogą elektroniczną, niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania tego powiadomienia.

Przedsiębiorca zwraca wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym pobrane przez przedsiębiorcę koszty dostarczenia zwracanego produktu, bez zbędnej zwłoki, ale w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument powiadomił go o odstąpieniu od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem do czasu otrzymania produktu lub do czasu, gdy konsument udowodni, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Przedsiębiorca stosuje taki sam sposób zapłaty, jaki konsument wykorzystał do spłaty, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot pieniędzy jest dla konsumenta bezpłatny.

Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów za droższy sposób.


Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa do odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy Przedsiębiorca wyraźnie wskazał to w ofercie lub przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy:

Produkty lub usługi, których cena jest związana z wahaniami na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu, a które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy;

Umowy zawarte w trybie aukcji publicznej. Aukcja publiczna jest metodą sprzedaży, w której produkty, treści cyfrowe lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który jest obecny osobiście lub ma możliwość być obecny osobiście na aukcji pod kierunkiem prowadzącego aukcję, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych lub usług;

Zamówienia na usługi, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:

Rozpoczęcie wykonywania umowy nastąpiło za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta; a konsument oświadczył, że traci prawo odstąpienia od umowy, gdy przedsiębiorca całkowicie ją wykona;

Umowy o świadczenie usług polegających na zapewnieniu zakwaterowania, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania i inne niż w celach mieszkalnych, przewozu towarów, usług wynajmu samochodów oraz gastronomii;

Umowy dotyczące wypoczynku, jeżeli umowa przewiduje konkretną datę lub okres wykonania;

Produkty wykonane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta, lub są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;

Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony termin przydatności do spożycia;

Zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których plomba została naruszona po dostarczeniu;

Produkty, które po dostarczeniu są nieodwołalnie mieszane z innymi produktami ze względu na ich charakter;

Napoje alkoholowe, których cena została ustalona przy zawarciu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;

Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
Gazety, dzienniki lub czasopisma z wyjątkiem ich prenumeraty;

Dostarczanie treści cyfrowych w inny sposób niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
Spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną, uprzednią zgodą konsumenta; a konsument oświadczył, że tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy.


Artykuł 11 - Cena

W okresie ważności wymienionym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegną podwyższeniu, za wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmiany stawek podatku VAT.

W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, Przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu, po cenach zmiennych. Ten związek z wahaniami oraz fakt, że wszelkie wymienione ceny są cenami zalecanymi, zostanie podany wraz z ofertą.

Podwyższenie cen w okresie 3 miesięcy od zawarcia umowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynika z przepisów ustawowych lub postanowień.

Podwyższenie cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i: Wynikają one z przepisów ustawowych lub postanowień; Albo konsument jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w dniu, w którym podwyżka cen wchodzi w życie.

Każdy kod rabatowy jest gestem i dlatego zazwyczaj nie można go łączyć z żadnym innym kodem rabatowym.

Ceny wymienione w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.


Artykuł 12 - Zgodność i gwarancja

Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności i/lub możliwości obsługi oraz przepisami ustawowymi i/lub przepisami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy.

Rozwiązanie oferowane jako gwarancja przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie wpływa na prawa i roszczenia, z których konsument może skorzystać wobec przedsiębiorcy w związku z uchybieniem w wypełnianiu obowiązków przedsiębiorcy wynikających z przepisów prawa lub umowy zawieranej na odległość.


Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie

Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności przy przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.

Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał do wiadomości przedsiębiorstwa.

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4 niniejszych warunków ogólnych, firma będzie realizować przyjęte zamówienia niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa została opóźniona, lub jeżeli zamówienie nie może być zrealizowane lub może być zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej w ciągu miesiąca od złożenia zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy oraz prawo do ewentualnego odszkodowania.

W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim ustępem, przedsiębiorca zwróci konsumentowi wpłaconą przez niego kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 30 dni od rozwiązania.

Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży starań, aby dostarczyć artykuł zastępczy. Fakt dostarczenia artykułu zastępczego zostanie zgłoszony w sposób jasny i zrozumiały, najpóźniej w momencie dostarczenia. Prawo do odstąpienia od umowy nie może być wyłączone przy artykułach zamiennych. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.

Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich do konsumenta lub przedstawiciela wcześniej wyznaczonego i ogłoszonego przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.


Artykuł 14 - Transakcje ciągłe: czas trwania, zakończenie i wznowienie

Zakończenie:
Konsument może wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony, której przedmiotem jest regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub świadczenie usług w każdym czasie, z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, której przedmiotem było regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie po upływie czasu oznaczonego z zachowaniem obowiązujących zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.

Konsument może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich ustępach:
Wypowiedzenie w dowolnym momencie i nie jest ograniczone do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym okresie;
Przynajmniej zakończ je w taki sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
Zawsze wypowiadaj umowę z takim samym wypowiedzeniem, jakie przewidział dla siebie przedsiębiorca.

Rozszerzenie:
Umowa na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być w sposób dorozumiany przedłużona lub odnowiona na czas określony.

W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania gazet i czasopism codziennych lub cotygodniowych, może zostać milcząco przedłużona na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli konsument ma prawo do rozwiązania tej przedłużonej umowy na koniec okresu przedłużenia, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który nie przekracza jednego miesiąca.

Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument ma w każdej chwili prawo do jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca. Maksymalny okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące, jeżeli umowa dotyczy regularnego, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczania gazet codziennych, informacyjnych i tygodników.

Umowa na czas określony dotycząca regularnego dostarczania, w drodze wprowadzenia, gazet i czasopism codziennych lub tygodniowych (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie po upływie okresu próbnego lub wstępnego.

Czas trwania:
Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż rok, po upływie roku konsument może w każdej chwili rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że rozsądek i uczciwość nakazują inaczej.


Artykuł 15 - Płatność

O ile nie uzgodniono innego terminu, kwoty należne od konsumenta powinny być zapłacone w ciągu czternastu dni od wydania towaru, a w przypadku umowy o świadczenie usługi - w ciągu 14 dni od wydania dokumentów dotyczących tej umowy.

W przypadku sprzedaży produktów konsumentom, ogólne warunki handlowe nie mogą nigdy przewidywać płatności zaliczkowej przekraczającej 50%. W przypadku zastrzeżenia płatności zaliczkowej, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usługi (usług) przed dokonaniem zastrzeżonej płatności zaliczkowej.

Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w przekazanych lub wymienionych danych dotyczących płatności.

W przypadku braku płatności ze strony konsumenta i z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, przedsiębiorca ma prawo obciążyć konsumenta wszelkimi uzasadnionymi kosztami, o których konsument został poinformowany z wyprzedzeniem.

Artykuł 16 - Procedura składania skarg

Przedsiębiorca posiada wystarczająco upublicznioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.

Reklamacje dotyczące realizacji umowy muszą być złożone przedsiębiorcy w rozsądnym terminie, wyczerpująco i jasno opisane, po stwierdzeniu przez konsumenta wad.

Odpowiedzi na reklamacje złożone do przedsiębiorcy udziela się w terminie 14 dni, liczonym od dnia ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnie dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca udzieli odpowiedzi w terminie 14 dni z informacją o jej otrzymaniu i wskazaniem, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.


Artykuł 17 - Własność intelektualna

Kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej do wyświetlanych informacji, komunikatów lub innych wypowiedzi dotyczących produktów i/lub strony internetowej należą do Q-LINN BV, jej dostawców lub innych uprawnionych stron.

17.1. Te sklepy internetowe są chronione prawem autorskim w całości, łącznie z nazwą, projektem, układem i tekstem. Nic z tych stron internetowych (sklepów internetowych) nie może być wykorzystywane na innych stronach internetowych i/lub w innych celach bez pisemnej zgody Q-LINN BV.

17.2 Wszystkie obrazy/zdjęcia, które są/będą pokazywane w naszych sklepach internetowych, są chronione prawem autorskim. Obowiązuje prawo autorskie. Gdziekolwiek natknąłeś się na obraz, cyfrowy lub analogowy, w Internecie lub w reklamie papierowej, obrazy wyprodukowane przez innych są zawsze chronione prawem autorskim i nie mogą być używane (cyfrowo lub analogowo i w jakiejkolwiek formie) bez uprzedniej pisemnej zgody Q-LINN BV.

W przypadku wykorzystania obrazów/zdjęć z tego sklepu internetowego (strony) bez pisemnej zgody, zostaniesz poproszony o zaprzestanie wyświetlania/używania obrazów/zdjęć i otrzymasz natychmiastowe roszczenie o odszkodowanie.


Artykuł 18 - Dane osobowe

Dane Kupującego w naszych sklepach internetowych będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z naszą polityką prywatności. Przestrzegamy przy tym obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony prywatności.
"Dane osobowe i/lub biznesowe przetwarzane przez [nazwa Klienta] w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są (również) wykorzystywane przez niego lub osoby trzecie, na które wierzytelności zostały scedowane (przekazane) dla lub z:
a) analizy ryzyka
(b) zapobiegania, wykrywania i tłumienia nadużyć finansowych lub nieprawidłowości".


Artykuł 19 - Prawo właściwe i sąd właściwy

Wszystkie oferty naszych sklepów internetowych, umowy i ich realizacja podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Zastosowanie Wiedeńskiej Konwencji Sprzedaży jest wyraźnie wykluczone.


Artykuł 20 - Linki

Nasze sklepy internetowe (strona internetowa) mogą zawierać reklamy osób trzecich lub linki do innych stron. Nie mamy wpływu i nie odpowiadamy za politykę prywatności tych osób trzecich lub ich stron.


Artykuł 21 - Twoje prawa

Zawsze możesz zapytać w jednym z naszych sklepów internetowych, jakie dane o Tobie są przetwarzane. W tym celu należy wysłać e-mail. Możesz również poprosić nas za pośrednictwem poczty elektronicznej o wprowadzenie poprawek, uzupełnień lub innych korekt, które przetworzymy tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeśli nie chcą Państwo już otrzymywać informacji, prosimy o poinformowanie nas o tym. Informacje są wysyłane do Ciebie tylko wtedy, gdy podałeś w tym celu swój adres e-mail.


Artykuł 22 - Przepisy dodatkowe lub odmienne

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być niekorzystne dla konsumenta i powinny być utrwalone na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w dostępny sposób na trwałym nośniku danych.


Załącznik I - Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(wypełnij i zwróć ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: [ nazwa przedsiębiorcy].

[ adres geograficzny operatora]

[ numer faksu operatora, jeśli jest dostępny].

[ adres e-mail lub adres elektroniczny przedsiębiorcy]


Ja/My* niniejszym informuję, że zdecydowałem/liśmy* o rozwiązaniu naszej umowy z dniem

sprzedaż następujących produktów: [oznaczenie produktu]*.

dostarczenie następujących treści cyfrowych: [oznaczenie treści cyfrowych]*.

świadczenie następującej usługi: [opis usługi]*,

uchylony/odwołany*.


Zamówiono w dniu*/otrzymano w dniu* [data zamówienia dla usług lub data otrzymania dla produktów].


[Nazwa konsumenta (konsumentów)]


[Adres(y) konsumenta(ów)][Podpis konsumenta(-ów)] (tylko w przypadku zgłoszenia niniejszego formularza w formie papierowej)* Wykreślić lub wypełnić to, co nie ma zastosowania.

10% zniżka

 

przy rejestracji do newslettera

< Powrót
W Twoim koszyku nie ma żadnych produktów.
Produkt całkowity: € 0,00
Zapłać teraz
0
0 elementy w koszyku - € 0,00
Zapłać teraz